• mazariegos aragon

  PERSONES

  AMB POCS O SENSE

  VALORS MORALS

  SENSE COR

  NI HUMANITAT

  Cristina Radresa - Cristina Radresa Llenas

  Carme Llenas - Carmen Llenas

  Carme Llenas Massaguer - Carmen Llenas Massaguer

  Ana Cristina Mazariegos - Ana Cristina Mazariegos

  Mazariegos Aragon - Mazariegos Aragón

  Paquita de los Santos Millan - Paquita la chocolatera de los Santos

  Antonio de los Santos Millan - Paquita de los Santos Millán

  Paquita de los Santos Millan - Paquita la chocolatera de los Santos

  Alicia Robles Roman - Alicia Robles Román

 • Mazariegos Aragón

  Si heu sigut redirigits aquí es perquè podria ser que la persona que cercàveu ha actuat o actúa possiblement amb poca ètica en l'exercici de la seva conducta.

  Aleshores, penseu-vos-ho...
  en el tercer paràgraf parlem d'aquesta ètica i
  moral que en la nostra època materialista i poc humanista practiquen alguns/es persones.

  S'anomenen "persones sense ànima" o "persones sense cor" (o també sense conciència) caracteritzant-se per la seva manca d'humanitat, d'ètica i moral en el desenvolupament de la seva conducta. Sense mostra d'empatia, pietat o compassió vers la part atacada...

   

  i que aquesta part atacada és administrativament o judicialment agredida fins arribar al mal tracte, amb estratègies d'amplificació, mitges veritats i falsedat de testimonis i dades, desqualificacions, invencions, etc.

  broken image

  (Any 2018..)

  No és ÈTIC que un germà manipuli a un vell pare ancià de 88 anys perquè li deixi la legítima herència de l'altre germà o fill (després d'altres abusos repetits durant 19 anys). Igual que no és ÈTIC que un advocat/da se SUMI a aquest ABÚS, ASSETJAMENT o MOBBING IMMOBILIARI o PATRIMONIAL

  I que a més a més, els aconselli o assessori com actuar per perjudicar legalment la part contrària.

   

  Ens preguntem per què?

   

  Què necessita clients o diners?

  broken image

  HO DENUNCIAREM i no pararem encara que hagin de passar 20 anys amb aquesta IMPUNITAT.

   

  Els portarem als tribunals on calguin i amb el temps que calgui. A més, els assetjadors estan pagant amb diner negre a l'advocada/advocat assetjador/a, i aquesta persona ho sap.

  Ana Cristina Mazariegos Aragón

  L'ètica està relacionada amb l'estudi fonamentat dels valors morals que guien el comportament humà en la societat. La paraula "ètica" ve del grec ethos que significa "manera de ser" o "caràcter". L'ètica és un conjunt de coneixements derivats de la investigació de la conducta humana en tractar d'explicar les regles morals de manera racional, fonamentada, científica i teòrica. És una reflexió sobre la moral.

   

   

  Els valors ètics són guies de comportament que regulen la conducta d'un individu. En primer lloc, l'ètica és la branca de la filosofia que estudia el que és moral i realitza una anàlisi del sistema moral per ser aplicat a nivell individual i social.

   

  Entre els valors ètics més rellevants es poden esmentar: justícia, llibertat, respecte, responsabilitat, integritat, lleialtat, honestedat, equitat, entre d'altres.

   

  Els valors ètics s'adquireixen durant el desenvolupament individual de cada ésser humà amb experiència en l'entorn familiar, social, escolar i, inclusivament, a través dels mitjans de comunicació.

   

  Els valors ètics demostren la personalitat de l'individu, una imatge positiva o negativa, com a conseqüència de la seva conducta. Així mateix, es poden apreciar les conviccions, els sentiments i els interessos que la persona posseeix.

   

  Per exemple, l'individu que lluita per la justícia i la llibertat, valors considerats com a positius, són el reflex d'una persona justa. Però, en cas contrari, s'observa un ésser humà apàtic davant aquests valors i que dóna cert suport a les injustícies.

   

  Per tant, els valors ètics permeten regular la conducta de l'individu per aconseguir el benestar col·lectiu i, una convivència harmoniosa i pacífica en la societat.

   

  Etimològicament, la paraula ètica és d'origen grec ethos que significa "hàbit o costum" i el sufix -ic que expressa "relatiu a".

   

   

  Valors ètics relatius
  Els valors ètics poden ser relatius en virtut del punt de vista que tingui cada individu.

  Per exemple, per a una persona és sinònim de responsabilitat arribar puntual al seu lloc de treball. No obstant això, per a un altre aquesta situació no és considerada com una mica de rellevància, pel que pot arribar amb retard al seu lloc de treball i no sentir irresponsable.

  Per tant, s'ha d'esmentar que són moltes les persones que no comparteixen opinions ni respecten els diferents punts de vista d'altres. És a dir, el que per a alguns és una actitud ètica o positiva, necessàriament, no ho és per a altres.

   

   

  Valors ètics absoluts
  Els valors ètics també poden ser absoluts en virtut del que és considerat com un hàbit o costum practicat per tota la societat. No són subjectius i el seu sentit es manté invariable més enllà de les experiències personals o col·lectives.

   

  És a dir, en termes generals i més enllà de les diferències culturals existents entre les persones, tots som capaços de reconèixer què és la solidaritat o el respecte, així com d'identificar aquells actes considerats com a bons o dolents.

   

  Per exemple, tots els individus saben o reconeixen què és la cordialitat més enllà que la posin en pràctica o no amb els que estan al seu voltant.

   

   

  Judici ètic
  D'altra banda, cal esmentar que l'ésser humà viu en un constant judici ètic, pel que fa a raonar i determinar quina acció, conducta o actitud és la més encertada en un moment determinat, en funció a les normes i valors imposats per la societat.

   

  Quan l'individu es troba davant d'un judici ètic és important comprendre el problema ètic, buscar la millor solució que no perjudiqui a altres individus i reflexionar perquè va ser la millor solució davant d'aquesta situació.

   

   

  Valors ètics i morals
  Els valors ètics també inclouen els valors morals que són aquells que permeten diferenciar el bo del dolent i, el just i injust d'una situació o circumstància determinada.

   

  El judici moral és l'acte mental que permet a l'individu determinar la seva actitud respecte al que és correcte i incorrecte.

   

   

   

  Valors ètics i humans
  Els valors humans són les propietats, les qualitats o les característiques que posseeix un individu. Així mateix, aquests valors són universals i dinàmics, es comparteixen en totes les cultures i, determinen les pautes i les normes d'una conducta coherent, per això es relacionen amb els valors ètics.

  broken image
  broken image

  A partir del valors ètics i morals va sorfir la defensa dels oprimits i la Declaració Universal dels Drets Humans, per tal de defensar i salvaguardar individus o col.lectius humans en situacions d'abús, explotació o injustícia.

  Cristina Radresa

  La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. La palabra "ética" viene del griego ethos que significa "forma de ser" o "carácter". La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Es una reflexión sobre la moral.

   

  Los valores éticos son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo. En primer lugar, la ética es la rama de la filosofía que estudia lo que es moral y realiza un análisis del sistema moral para ser aplicado a nivel individual y social.

   

  Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar: justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, equidad, entre otros.

   

  Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano con experiencia en el entorno familiar, social, escolar e, inclusive, a través de los medios de comunicación.

   

  Los valores éticos demuestran la personalidad del individuo, una imagen positiva o negativa, como consecuencia de su conducta. Asimismo, se pueden apreciar las convicciones, los sentimientos y los intereses que la persona posee.

   

  Por ejemplo, el individuo que lucha por la justicia y la libertad, valores considerados como positivos, son el reflejo de una persona justa. Pero, de lo contrario, se observa un ser humano apático ante dichos valores y que da cierto apoyo a las injusticias.

   

  Por tanto, los valores éticos permiten regular la conducta del individuo para lograr el bienestar colectivo y, una convivencia armoniosa y pacífica en la sociedad.

   

  Etimológicamente, la palabra ética es de origen griego ethos que significa “hábito o costumbre” y el sufijo -ico que expresa “relativo a”.

   

   

  Valores éticos relativos

  Los valores éticos pueden ser relativos en virtud del punto de vista que posea cada individuo.

   

  Por ejemplo, para una persona es sinónimo de responsabilidad llegar puntual a su lugar de trabajo. No obstante, para otro esa situación no es considerada como algo de relevancia, por lo que puede llegar con retraso a su puesto de trabajo y no sentirse irresponsable.

   

  Por tanto, se debe mencionar que son muchas las personas que no comparten opiniones ni respetan los diferentes puntos de vista de otros. Es decir, lo que para algunos es una actitud ética o positiva, necesariamente, no lo es para otros.

   

   

  Valores éticos absolutos

  Los valores éticos también pueden ser absolutos en virtud de lo que es considerado como un hábito o costumbre practicado por toda la sociedad. No son subjetivos y su sentido permanece invariable más allá de las experiencias personales o colectivas.

   

  Es decir, en términos generales y más allá de las diferencias culturales existentes entre las personas, todos somos capaces de reconocer qué es la solidaridad o el respeto, así como de identificar aquellos actos considerados como buenos o malos.

   

  Por ejemplo, todos los individuos saben o reconocen qué es la cordialidad más allá de que la pongan en práctica o no con quienes están a su alrededor.

   

   

  Juicio ético

  Por otra parte, cabe mencionar que el ser humano vive en un constante juicio ético, lo que se refiere a razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es la más acertada en un momento determinado, en función a las normas y valores impuestos por la sociedad.

   

  Cuando el individuo se encuentra frente a un juicio ético es importante comprender el problema ético, buscar la mejor solución que no perjudique a otros individuos y reflexionar porque fue la mejor solución ante esa situación.

   

   

  Valores éticos y morales

  Los valores éticos también incluyen los valores morales que son aquellos que permiten diferenciar lo bueno de lo malo y, lo justo e injusto de una situación o circunstancia determinada.

   

  El juicio moral es el acto mental que permite al individuo determinar su actitud con respecto a lo que es correcto e incorrecto.

   

   

  Valores éticos y humanos

  Los valores humanos son las propiedades, las cualidades o las características que posee un individuo. Asimismo, estos valores son universales y dinámicos, se comparten en todas las culturas y, determinan las pautas y las normas de una conducta coherente, por ello se relacionan con los valores éticos.

  broken image
 • Anna Cristina Mazariegos Torroella de Montgrí
  Ana Cristina Mazariegos Aragón advocada
  Cristina Radresa Llenas
  Hostal Santa Clara Estartit l'Estartit
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
  Ana Cristina Mazariegos Aragón
 • broken image
 • broken image
 • ana cristina mazariegos aragón
 • ana cristina mazariegos aragón
 • advocats Torroella de Montgrí Ana Cristina Mazariegos Aragón
 • broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  Ana Cristina Mazariegos
  Ana Cristina Mazariegos
  Ana Cristina Mazariegos
  Ana Cristina Mazariegos
 • Xarxes

  broken image

  Facebook

  broken image

  Twitter

  broken image

  Instagram

  broken image

  Pinterest